Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Sistemul legislativ national->Normele de protectie a muncii->Normele Generale de Protectie...

Normele Generale de Protectie a Muncii

- acces la normele generale de protectia a muncii () -

Normele generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002, cuprind principii generale de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale precum si directiile generale de aplicare a acestora. Normele au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau îmbolnavire profesionala existenti în sistemul de munca, proprii fiecarei componente a acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca), precum si informarea, consultarea si participarea angajatilor si a reprezentantilor acestora in procesul de asigurare a securitatii si sanatatii in munca.

Respectarea Normelor generale de protectie a muncii este obligatorie pentru toate unitatile din economie aflate sub incidenta Legii protectiei muncii nr. 90/1996.

Normele generale de protectie a muncii sunt armonizate cu legislatia Uniunii Europene, in principal cu prevederile Directivei - cadru 89/391/CEE si ale directivelor specifice elaborate in baza art. 16 al acesteia.

Structura Normelor generale de protectie a muncii este stabilita prin anexa la Legea protectiei muncii nr. 90/1996 cuprinzand categoriile de masuri generice de prevenire aferente fiecarui element al sistemului de munca, inclusiv normele de igiena a muncii care trebuie respectate pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. In conformitate cu aceasta, normele cuprind urmatoarele titluri, capitole si sectiuni:

TITLUL I Dispozitii generale

TITLUL II Organizarea protectiei muncii la nivelul angajatorilor

CAPITOLUL I   Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea în munca
CAPITOLUL II  Obligatiile si drepturile angajatilor privind securitatea si sanatatea în munca
CAPITOLUL III Principii si criterii de organizare
CAPITOLUL IV Organizarea compartimentului de protectie a muncii

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Organizarea serviciului de securitate a muncii
Sectiunea 3 Organizarea structurilor medicale de medicina muncii

CAPITOLUL V  Organizarea Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca
CAPITOLUL VI Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca; examenele medicale la angajare si periodice

Sectiunea 1 Prevederi generale
Sectiunea 2 Examenul medical la angajarea în munca
Sectiunea 3 Controlul medical de adaptare si controlul medical periodic
Sectiunea 4 Examenul medical la reluarea activitatii
Sectiunea 5 Consultatii spontane
Sectiunea 6 Recurs la concluzia medicului de medicina muncii privind aptitudinea sau inaptitudinea în munca
Sectiunea 7 Prevederi finale

CAPITOLUL VII Pregatirea si instruirea personalului

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Instructajul introductiv general
Sectiunea 3 Instructajul la locul de munca
Sectiunea 4 Instructajul periodic

CAPITOLUL VIII Formarea si perfectionarea personalului specializat

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Formarea personalului specializat
Sectiunea 3 Perfectionarea personalului

CAPITOLUL IX Metode si mijloace de propaganda
CAPITOLUL X  Dotarea cu echipament individual de protectie si echipament individual de lucru
CAPITOLUL XI Acordarea materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de protectie

[sus]

TITLUL III Sarcinile de munca

CAPITOLUL I   Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca
CAPITOLUL II  Organizarea timpului de munca si de odihna, munca în schimburi
CAPITOLUL III Efortul fizic
CAPITOLUL IV Efortul mental
CAPITOLUL V  Munca femeilor
CAPITOLUL VI Munca tinerilor

TITLUL IV Cladiri si alte constructii

CAPITOLUL I     Obligatii generale ale proiectantului, executantului, beneficiarului
CAPITOLUL II    Amplasarea cladirilor, depozitelor si a altor tipuri de constructii
CAPITOLUL III   Cai de circulatie
CAPITOLUL IV   Înaltimea cladirilor, dimensionarea suprafetelor si a volumului de lucru
CAPITOLUL V    Instalatii tehnico–utilitare
CAPITOLUL VI Dotari social–sanitare, puncte de prim ajutor, necesarul de apa potabila, colectarea si îndepartarea reziduurilor
CAPITOLUL VII  Loc de munca

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Principii ergonomice în organizarea locului de munca
Sectiunea 3 Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locurile de munca
Sectiunea 4 Loc de munca pentru lucrul în conditii de izolare
Sectiunea 5 Locuri de munca în santiere temporare si mobile
Sectiunea 6 Locuri de munca aflate în atmosfere potential explozive

CAPITOLUL VIII Nave de pescuit

[sus]

TITLUL V Echipamente tehnice

CAPITOLUL I   Prevederi comune
CAPITOLUL II  Principii ergonomice de proiectare si utilizare
CAPITOLUL III Sisteme de comanda
CAPITOLUL IV Echipamentele tehnice mobile, cu sau fara autopropulsie
CAPITOLUL V  Instalatii si echipamente electrice

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Masuri de protectie împotriva pericolului de electrocutare
Sectiunea 3 Proiectarea, executarea si montarea instalatiilor si echipamentelor electrice
Sectiunea 4 Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice

CAPITOLUL VI Instalatii sub presiune, de ridicat si de transportat

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Instalatii de ridicat sarcini

CAPITOLUL VII Echipamente tehnice prevazute pentru lucrul temporar la înaltime

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Utilizarea scarilor
Sectiunea 3 Utilizarea schelelor
Sectiunea 4 Tehnici de acces si de pozitionare cu ajutorul frânghiilor

CAPITOLUL VIII Echipamente pentru fluide energetice
CAPITOLUL IX   Echipamente portabile si unelte manuale

TITLUL VI Mediul de munca

CAPITOLUL I Agenti chimici

Sectiunea 1 Generalitati
Sectiunea 2 Azbest

CAPITOLUL II    Agenti cancerigeni si mutageni
CAPITOLUL III   Agenti biologici
CAPITOLUL IV   Microclimat
CAPITOLUL V    Ventilare industriala
CAPITOLUL VI   Iluminat
CAPITOLUL VII  Zgomot
CAPITOLUL VIII Vibratii
CAPITOLUL IX   Ultrasunete
CAPITOLUL X    Radiatii neionizante

Sectiunea 1 Radiatii ultraviolete
Sectiunea 2 Radiatii din spectrul vizibil si infrarosu apropiat (400 - 1400 nm)
Sectiunea 3 Radiatii laser
Sectiunea 4 Câmpuri electrice si magnetice statice
Sectiunea 5 Câmpuri electrice si magnetice variabile în timp si câmpuri electromagnetice pâna la 300 GHz

CAPITOLUL XI Presiune atmosferica crescuta

[sus]

ANEXE

ANEXA Nr. 1 Terminologie
ANEXA Nr. 2 Tabel cu bolile profesionale cu declarare obligatorie
ANEXA Nr. 3 Bolile legate de profesie si principalele lor cauze potentiale
ANEXA Nr. 4 Solicitare pentru examenul medical de angajare
ANEXA Nr. 5 Fisa de expunere la riscuri profesionale
ANEXA Nr. 6 Dosar medical
ANEXA Nr. 7 Examenul medical la angajare si controlul medical periodic
ANEXA Nr. 8 Fisa de aptitudine
ANEXA Nr. 9 Tabel pentru evaluarea riscurilor în vederea selectionarii echipamentului individual de protectie
ANEXA Nr. 10 Lista orientativa si ne-exhaustiva de echipamente individuale de protectie
ANEXA Nr. 11 Lista orientativa si ne-exhaustiva de activitati si sectoare de activitate care pot necesita utilizarea echipamentelor individuale de protectie
ANEXA Nr. 12 Dotari social - sanitare. Normarea încaperilor social - sanitare în functie de caracteristicile proceselor tehnologice
ANEXA Nr. 13 Dotari social - sanitare. Normarea lavoarelor, dusurilor, a cantitatii de apa calda si rece
ANEXA Nr. 14 Dotari social - sanitare. Normarea cabinelor de closet si a punctelor de alimentare cu apa
ANEXA Nr. 15 Dotari social - sanitare. Normarea temperaturii aerului în încaperile social – sanitare
ANEXA Nr. 16 Cerinte de securitate si sanatate pentru locurile de munca noi conform art. 224
ANEXA Nr. 17 Cerinte de securitate si sanatate pentru locurile de munca aflate în folosinta conform art. 225
ANEXA Nr. 18 Clasificarea locurilor în care pot aparea atmosfere explozive
ANEXA Nr. 19 Cerinte pentru îmbunatatirea protectiei sanatatii si securitatii angajatilor aflati în pericol potential de atmosfere explozive
ANEXA Nr. 20 Indicatoare de avertizare pentru locuri unde pot aparea atmosfere explozive
ANEXA Nr. 21 Cerinte de securitate si sanatate pentru navele de pescuit noi
ANEXA Nr. 22 Cerinte de securitate pentru navele de pescuit existente
ANEXA Nr. 23 Cerinte de securitate si sanatate privind mijloacele de salvare si supravietuire
ANEXA Nr. 24 Cerinte de securitate si sanatate privind echipamentele individuale de protectie
ANEXA Nr. 25 Limitele maxime admise ale curentilor prin corpul omului, Ih, considerate în calcule pentru conceptia si stabilirea unor sisteme de protectie împotriva electrocutarilor, în functie de timpul de întrerupere a protectiei de baza tb, stabilita conform documentatiei tehnice specifice
ANEXA Nr. 26 Limita maxima admisa a tensiunii de lucru pentru echipamentele tehnice portabile, folosite în medii periculoase si foarte periculoase, în functie de masura de protectie aplicata împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta si de tipul retelei în care se poate aplica masura de protectie respectiva
ANEXA Nr. 27 Limita maxima admisa a tensiunii de lucru pentru alimentarea corpurilor de iluminat în functie de tipul corpului de iluminat, de zona de amplasare a corpului de iluminat si de masura de protectie
ANEXA Nr. 28 Limita maxima admisa a tensiunii de lucru pentru alimentarea echipamentelor electrice mobile pentru sudare cu arc electric, functie de partea din circuitul de sudare considerata si masura de protectie aplicata pentru protejarea sudorului în cazul atingerii partilor neizolate (de exemplu, ale clestelui de sudat)
ANEXA Nr. 29 Limita maxima admisa a tensiunilor de atingere si de pas pentru instalatiile si echipamentele de joasa tensiune în functie de categoria retelei de alimentare, de zona de amplasare a echipamentului (instalatiilor) si de timpul de întrerupere în caz de defect
ANEXA Nr. 30 Limita maxima admisa a tensiunilor de atingere si de pas pentru echipamentele (instalatiile) de înalta tensiune, în functie de tipul echipamentului, de zona de amplasare, de tipul retelei si de timpul de întrerupere în caz de defect
ANEXA Nr. 31 Valori limita de expunere profesionala pentru agentii chimici
ANEXA Nr. 32 Valori limita admisibile pentru pulberi
ANEXA Nr. 33 Limite biologice tolerabile (LBT)
ANEXA Nr. 34 Interdictii
ANEXA Nr. 35 Metoda de referinta pentru masurarea concentratiei de azbest în atmosfera locului de munca
ANEXA Nr. 36 Recomandari practice pentru supravegherea clinica a angajatilor expusi la azbest
ANEXA Nr. 37 Lista indicativa a tipurilor de activitati profesionale
ANEXA Nr. 38 Clasificarea agentilor biologici
ANEXA Nr. 39 Recomandari practice pentru supravegherea medicala a angajatilor
ANEXA Nr. 40 Indicatii privind masurile si nivelurile de izolare
ANEXA Nr. 41 Izolare pentru procese industriale
ANEXA Nr. 42 Cod de conduita recomandat pentru vaccinare
ANEXA Nr. 43 Valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru lucrari executate în spatii interioare
ANEXA Nr. 44 Valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru lucrarile executate în spatii exterioare
ANEXA Nr. 45 Valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare medie pentru spatiile de circulatie industriale exterioare
ANEXA Nr. 46 Limitele minime ale factorilor de uniformitate a iluminarii în încaperi de lucru si cai de circulatie
ANEXA Nr. 47 Indicatii pentru masurarea zgomotului
ANEXA Nr. 48 Indicatii pentru verificarea auzului angajatilor
ANEXA Nr. 49 Directiile de actionare ale vibratiilor mecanice asupra corpului omenesc
ANEXA Nr. 50 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa z (az) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala
ANEXA Nr. 51 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa z (az) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala
ANEXA Nr. 52 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa x si axa y (ax, ay) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala
ANEXA Nr. 53 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa x si axa y (ax, ay) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala
ANEXA Nr. 54 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa z (az) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta
ANEXA Nr. 55 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa z (az) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta
ANEXA Nr. 56 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa x si axa y (ax, ay) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta
ANEXA Nr. 57 Vibratii - Limite maxime admise pentru vibratiile pe axa x si axa y (ax, ay) pentru locuri de munca obisnuite, care necesita o solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta
ANEXA Nr. 58 Vibratii – Limite maxime admise pentru vibratii cu actiune locala transmise prin sistemul mâna-brat
ANEXA Nr. 59 Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace (Hef) pentru radiatiile ultraviolete cu actiune oculara sau cutanata, în functie de lungi-mea de unda (λ) si eficacitatea spectrala relativa (Sλ)
ANEXA Nr. 60 Timpul de expunere zilnica admis în functie de iluminarea energetica eficace (μW/cm2) pentru radiatiile ultraviolete actinice (λ : 180 - 315 nm) cu actiune oculara sau cutanata
ANEXA Nr. 61 Radiatii din spectrul vizibil si infrarosu apropiat (400 - 1400 nm)
ANEXA Nr. 62 Coeficientii de ponderare spectrala (Bλ, Rλ) pentru evaluarea riscului de leziune retiniana, prezentat de sursele de radiatii vizibile
ANEXA Nr. 63 Radiatii din domeniul infrarosu apropiat
ANEXA Nr. 64 Limitele emisiei admise pentru produse laser din clasa 1
ANEXA Nr. 65 Limitele emisiei admise pentru produsele cu laser din clasa 2
ANEXA Nr. 66 Limitele emisiei admise pentru produse laser din clasa 3A
ANEXA Nr. 67 Limitele emisiei admisibile pentru produse cu laser din clasa 3B
ANEXA Nr. 68 Factorii de corectie C1 pâna la C7 si valorile de tranzitie T1 si T2 utilizati în anexele 64 pâna la 67
ANEXA Nr. 69 Expunerea maxima permisa (MPE) la nivelul corneei pentru expunerea oculara la radiatii laser
ANEXA Nr. 70 Diametrele aperturilor pentru masurarea iradiantei si expunerii radiante
ANEXA Nr. 71 Expunerea maxima permisa (MPE) a pielii la radiatie laser
ANEXA Nr. 72 Limite de expunere pentru câmpuri electrice statice
ANEXA Nr. 73 Limite de expunere pentru câmpuri magnetice statice
ANEXA Nr. 74 Limite de expunere la câmpuri electrice si magnetice variabile în timp si câmpuri electromagnetice pâna la 300 GHz
ANEXA Nr. 75 Limite de baza pentru câmpuri electrice si magnetice variabile în timp si câmpuri electro-magnetice pentru frecvente pâna la 300 GHz
ANEXA Nr. 76 Nivele de referinta pentru expunerea profesionala la câmpuri electrice si magnetice variabile în timp si câmpuri electromagnetice (valori rms neperturbate).
ANEXA Nr. 77 Nivele de referinta pentru curenti de contact, variabili în timp, de la obiecte bune conducatoare
ANEXA Nr. 78 Nivele de referinta pentru curentii indusi în membre la frecvente între 10 si 110 MHz
ANEXA Nr. 79 Nivele de referinta ale intensitatii câmpului electric si ale densitatii de flux magnetic pentru frecvente între 1 Hz si 300 GHz
ANEXA Nr. 80 Expunerea simultana la câmpuri cu frecvente multiple
ANEXA Nr. 81 Fisa individuala de instructaj privind protectia muncii
ANEXA Nr. 82 Fisa colectiva de instructaj
ANEXA Nr. 83 Standarde conexe

- acces la normele generale de protectia a muncii () -

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA